ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )

                                                                                    به نام خدا

آموزشگاه

پس ازحمد خداو درود وصلوات برمحمد وآل محمد وبا احترام ،ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید .  به اطلاع می رساند، براساس مصوبه مورخه24/6/94هیئت مدیره ومسئولین محترم اداره ازمهرماه سال 94وام صندوق قرض الحسنه معلم تامبلغ 90000000ریال افزایش وباشرایط جدید ودرقالب سه طرح تفکیک شده ذیل به همکاران عضوطرح های فوق پرداخت می گردد. لذا همکارانی که عضوهریک ازطرح های اعلام شده نمی باشند باتوجه به توضیحات زیردراسرع وقت نسبت به عضویت اقدام تا درزمان نیاز ازوام آن استفاده نمایند. ضمنا به منظورجلو گیری ازمشکلات بعدی مدیران محترم مدارس مفاد بخشنامه رابااخذ امضاء به اطلاع ورویت همکاران برسانند.

1-عضویت وافتتاح حساب جهت هریک ازوام های ذکرشده وهمچنین تغییرمبلغ حق عضویت (پاره سهم ماهیانه) به صورت مراجعه حضوری ویا ازطریق وب سایت امکان پذیر می باشد

2-ازآنجایی که دریافت وام های فوق منوط به عضویت جداگانه درسه طرح یادشده می باشد.افتتاح حساب برای کلیه همکاران شاغل رسمی وبازنشسته ناحیه ،دریک یاهرسه طرح امکان پذیراست ودراین خصوص محدودیتی وجود ندارد.

3-نیروهای رسمی وبازنشسته ناحیه برای دریافت وام مورد نظرنیاز به ضمانت (اعم چک ، سفته ویاضمانت شخص خاصی) ندارند.

4-نحوثبت نام ودرخواست وام فقط ازطریق اینترنت به آدرس   MOALEM.NAH5.COMمی باشد ونیازبه مراجعه حضوری ندارد

5-درخواست وثبت نام کلیه وام ها باتوجه به تغییرات جدید 18(هیجدهم) هرماه (به جزفروردین ماه)ورأس ساعت 18آغازوتااتمام اعتبار صندوق ادامه دارد.وام متقاضیان پس ازطی مراحل مالی ، اداری آن معمولا درنیمه اول هرماه به حساب متقاضیان  واریز خواهد شد.

6-ضمنا برای وام عادی وصرفاًجهت اعضای جدید ونیروهای منتقلی به ناحیه افتتاح حساب با پیش پرداخت نقدی5000000ریال و یا ازطریق سیستم حقوق بلامانع است.

7-لازم به توضیح است (به جزوام سفر) حداقل پاره سهم حدود یک درصد سقف وام محاسبه گردیده است .

8-برای وام ازدواج جهت محاسبه 6برابرموجودی سند ازدواج می بایست 5روزقبل ازثبت نام درسایت یا حداکثر5روزبعد ازآن به صندوق ارائه شود. درغیر این صورت وام درخواستی 3برابر موجودی وتاسقف تعیین شده محاسبه وپرداخت می گردد                                                                                       

ردیف

نوع وام

پاره سهم ماهیان

 (حق عضویت)

سقف وام

حداقل پس انداز ماهیانه پس ازاخذ وام

ضریب پرداخت وام

دوره انتظار

تعداد اقساط

حداقل

حداکثر


1

وام  عا دی

450،000

4،500،000

50،000،000

 

5/1% وام دریافتی

3برابر موجودی

3 ماه تمام

1  الی 40 قسط

2

وام ازدواج / تحصیل / درمان

300،000

3،000،000

30،000،000

 

5/1%وام دریافتی

 

 

 

باارائه قباله ازدواج 6برابرموجودی درغیراین صورت 3برابرموجودی

3 ماه تمام

1 الی 30 قسط

3

وام سفر

(ضرورت)

200،000

2،000،000

10،000،000

 

2% وام دریافتی

5 برابر موجودی

3 ماه تمام

1 الی  10 قسط

تذکر:1-به منظوررویه ای یکنواخت دراجرای برنامه ها، درهرشرایط اعضاء تابع قوانین ومقررات جاری ومصوبات هیئت مدیره صندوق می باشند.

                                                                                                                                   اکبر کرمی                            

                                                                                                                  مدیرعامل قرض الحسنه معلم ناحیه 5

                                                                

 

 

 

کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top