ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )

 

بسمه تعالی

آموزشگاه

پس ازحمد خدا وبا درودوصلوات برمحمد آل محمد (ص) وبا احترام، پیرو بخشنامه شماره 1705/205961/730-94/8/20 درارتباط با تغییرات وافزایش وامهای قرض الحسنه معلم ، ضمن اظهارتشکر ازاعتماد واستقبال شما همکاران محترم ازطرح های اعلام شده دربخشنامه مذکور،بدینوسیله به اطلاع میرساند که به پاس قدردانی ازاین همکاری واستقبال شما همکاران محترم وبراساس مصوبات جدید هیئت مدیره سقف وام عادی صندوق ازپنجاه میلیون ریال به 60،00،0000 ریال افزایش و با این حساب جمع وام های سه طرح قرض الحسنه جمعاً 100،000،000 ریال اعلام می گردد که باتوجه به توضیحات ذیل همکاران شاغل رسمی وبازنشسته می توانند نسبت به عضویت ویاافزایش پاره سهم ماهیانه اقدامات لازم را معمول فرمایند.

 

1-ازآنجایی که یکی ازتوصیه های اسلام همکاری وتعاون درقالب قرض الحسنه است ، ودر قرآن مجید درسوره بقره (245) حدید(18و11) تغابن(17)

 مزمل(2) و مائده(12) قرض الحسنه تشویق وتوصیه شده است ودراین راستا تصمیم براین است که صندوق با همکاری شما وباارائه طرح های مختلف هرساله اقدام به افزایش سقف وام نماید. لذا پیشنهاد می شود اعضای محترم صندوق ازبرداشت موجودی خود حتی المقدور خوداری نمایند تا ضمن بهرمندی از اجرمعنوی آن ازامتیاز وام آن درموقع نیاز استفاده نمایند.

 

2-ضمنا هرعضوبابرداشت موجودی باعث ازدست دادن امتیاز وکاهش وام خود خواهد شد.

 

3- دریافت وام های فوق منوط به عضویت جداگانه درسه طرح یادشده می باشد.افتتاح حساب برای کلیه همکاران شاغل رسمی وبازنشسته ناحیه ،دریک یاهرسه طرح امکان پذیراست. ودرصورت عضویت دریافت هرسه وام برای یک نفربلامانع و ودراین خصوص محدودیتی وجود ندارد.

4-نحوی ثبت نام ودرخواست وام فقط ازطریق اینترنت به آدرس     MOALEM.NAH5.COM می باشد.                                           )ضمنا پس ازدریافت وام پس اندازعضو یک سوم وام دریافتی محاسبه واعمال می گردد(

 

5-درخواست وثبت نام کلیه وام ها باتوجه به تغییرات جدید 18(هیجدهم) هرماه (به جزفروردین ماه)ورأس ساعت 18آغازوتااتمام اعتبار صندوق ادامه دارد.وام متقاضیان پس ازطی مراحل مالی ، اداری آن ، درنیمه اول هرماه به حساب متقاضیان  واریز خواهد شد.

 

6-صرفا اعضای جدید برای صندوق وام عادی همزمان با افتتاح حساب تا مبلغ پنج میلیون ریال تحت عنوان آورده می توانند عضو صندوق فوق شوند.ضمنا عضویت وتغییرپاره سهم به صورت حضوری ویا ازطرق سایت اعلام شده امکان پذیر می باشد

7-برای وام ازدواج جهت محاسبه 6برابرموجودی سند ازدواج می بایست 5 روزقبل ازثبت نام درسایت یا حداکثر 5 روزبعد ازآن به صندوق ارائه شود درغیر این صورت وام درخواستی 3برابر موجودی وتاسقف تعیین شده محاسبه وپرداخت می گردد

 

8- باتوجه به مصوبات هئیت مدیره وتغییرات وام ،حداقل پاره سهم ماهیانه برای کلیه اعضا (جدیدوقدیم)  طبق جدول ذیل محاسبه واعمال می گردد.

 

طرح

نوع وام

پاره سهم ماهیانه

 (حق عضویت)

سقف وام

حداقل پس انداز ماهیانه پس ازاخذ وام

ضریب پرداخت وام

دوره انتظار

تعداد اقساط

حداقل

حداکثر

برا اساس مبلغ وام

A

وام عا دی

500،000

6000،000

60میلیون ریال

یک ونیم درصد وام

3برابر موجودی

3 ماه

1  الی 40

B

1-وام ازدواج

300،000

3،000،000

30میلیون ریال

یک ونیم درصد وام

6 برابر موجودی

3 ماه

1الی 30

2-وام تحصیل

300،000

3،000،000

30میلیون ریال

یک ونیم درصد وام

3برابر موجودی

3 ماه

1 الی 30

3-وام درمان

300،000

3،000،000

30میلیون ریال

یک ونیم درصد وام

3برابر موجودی

3 ماه

1 الی 30

C

وام سفر

200،000

2،000،000

10میلیون ریال

دودرصد وام

5برابر موجودی

 

3 ماه

1 الی  10

 

تذکر:1-به منظوررویه ای یکنواخت دراجرای برنامه ها، درهرشرایط اعضاء تابع قوانین ومقررات جاری ومصوبات هیئت مدیره صندوق می باشند. ضمنا هریک ازاعضا درصورت عدم تمایل به ادامه عضویت می توانند نسبت به قطع عضویت وتسویه حساب اقدام نمایند.

 تذکر:2-طرح B درقالب یک صندوق ودارای یک کد شناسایی می باشد لذا،اعضای آن یکی ازوام های ذکرشده (1-2-3) را می توانند دریافت نمایند

 

                                                                                                                                                    

هیات مدیره  صندوق قرض الحسنه معلم ناحیه پنج

 

 

 

کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top