ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )
صندوق بازنشستگی کشوری
تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه5
زائرسرای فرهنگیان در مشهد

فیش حقوق بازنشستگان
اداره آموزش وپروش ناحیه 5اصفهان
ثبت نام ویلای چادگان
وزارت آموزش وپرورش

(تعاونوا علی البروالتقوی)

مقدمه ای برفلسفه وجودی قرض الحسنه و مختصری از خدمات وتاریخچه صندوق قرض الحسنه معلم ناحیه 5  

اگر این صندوق های قرض الحسنه نباشند، بدانید که این نیازهای مردم را به هیچ وجه شما وما قادر به انجامش نیستیم. این نهاد (صندوق قرض الحسنه) که اسلامی است ونهاد مفیدی است ، برای مردم بماند. کار خودش را بکند وبه مردم خیر خوش برساند. یک شجره طیبه ای است . بحمد لله رشد هم کرده، خوب شد، نه دیگران کار شکنی کنند ونه اسباب زحمت درست کنند.

«گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری»

مقدمه:

یکی از توصیه های قرآن کریم برای جوامع اسلامی همکاری وتعاون در قالب قرض الحسنه است. خداوند در قرآن سیزده مرتبه کلمه قرض را یاد آوری می نماید. آنچه قابل توجه است اهمیت بیشتر اعطای قرض الحسنه در مقایسه با هبه وصدقات میباشد. در قرآن مجید درسوره بقره (245) حدید(18و11) تغابن(17) مزمل(2) و مائده(12) قرض الحسنه تشویق وتوصیه شده است. پیامبر گرامی اسلام وامامان معصوم نیز همواره براین سنت پسندیده سفارش نموده اند. نگرش مسلمانان نیز در طول تاریخ به قرض الحسنه به عنوان نوعی عبادت بوده و آن را با قصد قربت انجام می دهند. و آنچه حائز اهمیت است پاداش وبهره مندی معنوی حاصل از این کار خدا پسندانه است. صندوق های قرض الحسنه از طریق دریافت پس انداز اندک اعضا و بعضاً کمک افراد خیر، واسطه ای می شوند تا این امر خدا پسندانه به شکل یک همکاری وتعاون در جامعه رشد ورونق پیدا کند وحاصل این همکاری پرداخت وام های بدون بهره ویا حداقل کارمزد به افراد متقاضی می باشد. ( با این مقدمه توصیه می شود همکارانی که تاکنون موفق به عضویت صندوق قرض الحسنه معلم نشده اند در این خصوص اقدام تا علاوه براستفاده از مزایای آن از پاداش معنوی واخروی این امر خیر وخدا پسندانه نیز بهره مند شوند)

                                                            

مختصری ازتاریخچه صندوق قرض الحسنه معلم آموزش وپرورش ناحیه5

صندوق قرض الحسنه معلم نیز با هدف توسعه وترویج فرهنگ قرض الحسنه ومبارزه با ربا خواری وبه منظور مرتفع نمودن مشکلات همکاران فرهنگی ناحیه 5 در سال 1380 تأسیس و در طول این دوران دراین خصوص خدمات شایان وقابل توجه ای به همکاران ارائه نموده است. این صندوق به یاری خداوند متعادل و همت مسئولین وقت اداره و مکاتبات وپیگیری های مکرر مجوز تأسیس آن از سازمان آموزش وپرورش استان اخذ گردید وبعد از آن با تلاش وزحمات مستمر وهمچنین مراجعه به تهران و ادارات وسازمانهای مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد، کانون حسنات، نیروهای انتظامی ، فرمانداری و...... مجوز نامگذاری آن نیز دریافت ودر تاریخ 23/11/80 به شماره 1157 جزو صندوق ای قرض الحسنه به ثبت نهایی رسید.

صندوق قرض الحسنه معلم با مشارکت همکاران وراهنمایی و همکاری دل سوزانه رئیس وقت اداره جناب آقای صادق امین احمدی ومعاونت مالی ایشان جناب آقای سید مرتضی یعقوبیان تأسیس و از همان ابتدا جناب آقای اکبرکرمی به عنوان مدیرعامل از طرف هیئت مؤسس ( که اسامی آنها در ادامه ذکر خواهد شد) انتخاب ومأمور انجام مراحل اداری وثبت آن گردید. پس از طی مراحل اداری که مختصری از شرح آن ذکر شد انتخاب نیروی کاری وعضو گیری صندوق آغاز وبدین ترتیب با تعداد 140 نفر عضو وسرمایه ای بالغ بر 000/000/50 ریال کار خود را آغاز و در ابتدا اولین وام خود را به مبلغ 000/500/1 ریال به متقاضیان پرداخت نمود . از آنجایی که صندوق توانست اعتماد همکاران را جلب،وبا اعضاء ومسئولین مختلف تعامل وهمکاری تنگاتنگی داشته باشد پس از طی مدت کوتاهی موفق به افزایش تعداد اعضاء به بیش از 6000 نفر عضو و همچنین افزایش سرمایه گردداست. ودر طی بیش از یک دهه از عمر خود در مهر ماه 94 موق گردیده وام  خود را تامبلغ 90،000،000ریال افزایش ، ودر قالب سه طرح وتحت عناوین وام عادی 50،000،000ریال وام ازدواج / تحصیل / درمان 30،000،000ریال و وام سفر یا ضرورت 10،000،000ریال وبدون ضامن  ومراجعه حضوری و از طریق اینترنت به اعضای خود پرداخت نماید. این مهم به یاری ولطف خداوند قادرمتعال ومشارکت همکاران و تلاش وهمت کلیه مسئولین و همچنین مسئول وکارکنان قرض الحسنه حاصل گردید.  که بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در این مسیر یار و مددکار صندوق بوده اند تشکر وقدردانی به عمل می آید امید است زحمات و تلاش آنها توشه ای باشد برای آخرت( انشاالله) و اما مسئولین وعزیزانی که ازابتدابا خلوص نیت وتحت عنوان هیئت مؤسس در این راه خیر وخدا پسندانه قدم برداشته وبا تلاش و همت خود بذر خیر خواهی وکارگشایی را در سرزمین خدمت گشت نموده اندوبه عنوان مؤسسین صندوق محسوب می شوند . عبارتند از:

1-صادق امین احمدی رئیس وقت اداره 2- سید مرتضی یعقوبیان معاونت مالی وپشتیبانی اداره 3- اکبر کرمی 4- مجید گلبیدی 5- اکبر بیات 6- علی فرخی 7- محمود علی اکبری 8- علی نعمتی 9- مرتضی مزروعی 10- مجتبی زائری 11- فاطمه شریفی 12- زهرا صانعی 13- فاطمه طیب نیا 14- اعظم حکیم آذری 15- صدیق تلگینی 16- مرضیه بختیاری 17- صدیقه شکری 18- شهین قاری پور 19- پری خیری 20- مهین نصر اصفهانی 21- زهرا رضائی 22- فهیمه فارغی 23- عباس جمالی 24- مجتبی دائی 25- حسن اسماعیلی 26- ناد علی صمدی 27- محمد حسن حداد نیا 28- محمد علی خراسانی 29- حجت الله سهرابی 30- اصغر احتشامی 31- منصور توسلی 32- غلامحسین اشتری 33- علیرضا سلطانی 34- پریجهر نیک بخت 35- قربانعلی آقابابایی

                                                           

هیئت مؤسس پس از طی روال قانونی از بین خود افرادی را تحت عنوان هیئت امناء انتخاب نمودند که اولین هیئت امناء صندوق که برای اولین بار مشخص شده عبارتند از:

1-صادق امین احمدی 2- سید مرتضی یعقوبیان 3- محمود علی اکبری 4- علی نعمتی 5- نادعلی صمدی 6- منصور توسلی 7- زهرا رضائی 8- فهیمه فارغی 9- فاطمه شریفی 10- اکبر کرمی 11- مهین نصر اصفهانی 12- علی فرخی 13- پری خیری 14- مجتبی زائری 15- محسن حدادنیا 16- مجید گلبیدی 17- محمد علی خراسانی 18- صدیقه تلگینی

                                                                

هیئت امنای صندوق می بایست از بین اعضای خود افرادی را تحت عنوان هیئت مدیره و بازرسین صندوق انتخاب می نمود که پس از برگزاری انتخابات و رأی گیری اولین هئیت مدیره و بازرسین صندوق به شرح ذیل مشخص و انتخاب شدند.

1-صادق امین احمدی رئیس هیئت مدیره 2- سید مرتضی یعقوبیان نائب رئیس 3- اکبر کرمی مدیر عامل 4- مجید گلبیدی قائم مقام 5- منصور توسلی به عنوان منشی 6- علی نعمتی به عنوان عضو 7- نادعلی صمدی به عنوان عضو 8- علی فرخی به عنوان بازرس 9- صدیقه تلگینی به عنوان بازرس

                                                       

پس از گذشت زمان وبه اتمام رسیدن دوران هیئت امناء اولیه می بایست مجدداً انتخاب برگزار و عزیزانی برای این موضوع انتخاب می شدند که پس از طی مراحل قانونی و برگزاری انتخابات در سال 26/10/85  دومین هیئت امنای صندوق به شرح اسامی ذیل شکل گرفت و درخصوص اهداف صندوق فعالیت خود را شروع نمود.

1-جناب آقای سید کمال خشوعی رئیس وقت اداره 2- جناب آقای منوچهر فروتن معاونت مالی وپشتیبانی اداره 3- اکبر کرمی 4- مجید گلبیدی 5- نادعلی صمدی 6- محمود علی اکبری 7-علی نعمتی 8- علی فرخی 9- علی مزروعی 10-زهرا صالحی 11- مرتضی مزروعی 12- زهرا رضائی 13- مهین نصر اصفهانی 14- صدیقه تلگینی 15- فاطمه طیب نیا 16- صادق امین احمدی 17- منصور توسلی 18- پری خیری 19- مجتبی زائری 20- محمد حسن حداونیا 21- محمد قندهاری 22- محمد حسن صادقیان (لازم به توضیح است که درسال 94آقای یعقوبیان ازعضویت هیئت امناء کناره گیری وبجای ایشان آقای صادقیان جایگزین وانتخاب شدند)

                                                           

دومین اعضای هیئت امنای صندوق بعد از شکل گیری، فعالیت خود را آغاز و نسبت به تعیین وانتخاب هیئت مدیره و بازرسین صندوق اقدام نموده وپس از رأی گیری افراد مشرحه ذیل را به عنوان دومین اعضای هیئت مدیره وبازرسین صندوق انتخاب و معرفی نمودند. که اسامی آنها عبارتند از

1-سید کمال خشوعی رئیس هیئت مدیره 2- مجتبی زائری نائب رئیس 3- اکبر کرمی مدیر عامل 4- علی نعمتی قائم مقام 5- مجید گلبیدی منشی 6- محمود علی اکبری خزانه دار 7- نادعلی صمدی عضو 8- مرتضی مزروعی بازرس 9- پری خیری بازرس

عزیزانی که تحت عنوان دومین گروه از اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره وبازرسین اسامی آنها ذکر گردید هم اکنون نیز مشغول انجام وظیفه بوده وبرای این امر خیر وخداپسندانه ماهیانه تشکیل جلسه داده وبا برنامه ریزی و راهنمایی های خیر خواهانه خود صندوق را در جهت اهداف اولیه سوق داده وبا راهکارهای مدون وتصمیمات متخذه نسبت به پیش رفت فعالیتهای صندوق یار و مددکار مدیر وکارکنان آن می باشند. اجر همه ی عزیزانی که از ابتدا تا کنون با راهنمایی و کمکم های مالی ومعنوی خود همراه وهمیار صندوق بوده اند با خداوند سبحان باد . برای تک تک این عزیزان آرزوی سلامت وسعادت مینماییم وامید است با نیات خیرخود همچنان این صندوق را برای رسیدن به اهداف اولیه وحفظ سنت خوب قرض الحسنه راهنمایی وهدایت فرمایند(انشاالله)                                                                 

                 

                                                                                                                                    تاریخ تنظیم مهر94                                                                                                                                                 

خدمات صندوق

صندوق قرض الحسنه معلم علاوه بر تحت پوشش قرار دادن نیروهای شاغل- بازنشسته مستمری بگیر، پیمانی  و قراردادی ناحیه با سایر ادارات آموزش وپرورش واز جمله سازمان همکاری داشته وبعضا افرادی را از این ادارات تحت پوشش و حمایت خود قرار داده است و از طرفی به منظور جلوگیری از تلف شدن وقت همکاران در صف بانکها وسهل الوصول شدن امور، با مدارس وکارشناسهای مختلف اداره وهمین طور بسیج مدارس تعامل وهمکاری خوبی داشته است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود. پرداخت حق الزحمه و حق التدریس همکاران، پیگیری وپرداخت چک و گواهی ضمانت حقوق همکاران پرداخت حقوق همکارانی که در سیستم حقوق با مشکل مواجه می شدند. بعضاً دریافت و پرداخت صندوق ذخیره  همکارانی که بازنشسته می شدند. دریافت وپرداخت مبالغ پیش پرداخت فرش زمرد- تلفن همراه- مجلات رشدوپیوند -کتاب دانش آموزان- سهیمه شیر مدارس- کنکور آموزشگاهها- بیمه حوادث دانش آموزی- جوایز دانش آموزی- گواهینامه تحصیلی وتمبر امتحانات- اجاره سالن های ورزشی ومسابقات آن- جوایزدانش آموزان ممتاز فرهنگی حق الزحمه نهضت سوادآموزی وسایر خدماتی که خارج از حوصله این بحث می باشد. هر چند که بعضی ازاین خدمات ارائه شده، جزو وظایف صندوق نبوده ومشکلاتی را برای صندوق وکارکنان آن تحمیل کرده اما به لحاظ رفاه حال همکاران و فراهم نموودن فضایی دوستانه در این خصوص کوتاهی به عمل نیامده ودر این مسیر سعی شده همیشه نقش کمک و همیاری را داشته باشیم. امید است که این خدمات مورد رضایت حق وکلیه همکاران گرامی واقع شده باشد ودعای خیر شما عزیزان بدرقه راه مان بوده وبعد از این با نظرات وانتقادات سازنده خود جهت پیشرفت هرچه بهتر برنامه های صندوق ما را یاری نمایید.


منبع:مدیرعامل صندوق(اکبرکرمی)

تهیه وتنظیم: عبدالمجید شاهمرادی

تاریخ تنظم : مهرماه 1394

با آرزوی موفقیت وسلامتی برای همه همکاران

                                                                                                                                        (  صندوق قرض الحسنه معلم ناحیه 5 )

                                                                                                                                                ارسال نظر و پیام
مشخصات نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
متن پیام
کد امنیتی

کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top